Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Voorwaarden

Artikel I: Algemeen

Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van offertes en overeenkomsten betreffende het verrichten van leveringen en/of diensten door opdrachtnemer, zullen tussen partijen alle bedingen van deze voorwaarden van kracht zijn, voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen van enig beding(en) af te wijken. ). Een verwijzing door de koper naar eigen inkoopvoorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel II: Offerte

 1. Iedere offerte van opdrachtnemer is vrijblijvend.
 2. Iedere offerte is gebaseerd op de prestatie van opdrachtnemer op grond van de overeenkomst onder normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.

Artikel III: Overeenkomst

 1. Indien een overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ondertekend of op de dag dat de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer is verzonden.
 2. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van opdrachtnemer binden opdrachtnemer slechts voor zover deze door laatstgenoemde schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel IV: Prijs

 1. In de door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn BTW en andere heffingen en belastingen van overheidswege en op verkopen en leveringen uitgesloten. Deze prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek volgens de op de offertedatum geldende Incoterms.
 2. Indien na de datum van het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsbestanddelen een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van opdrachtnemer opgenomen om door hem verrichte meerwerkzaamheden afzonderlijk in rekening te brengen.
 4. Kostenramingen en plannen worden niet afzonderlijk in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 5. Verpakking is niet bij de prijs inbegrepen en wordt apart in rekening gebracht.
 6. Kosten van in- en uitlading en van transport van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 7. Indien opdrachtnemer heeft ingestemd met het installeren van een product, is de prijs inclusief installatie en gebruiksklare levering van het product op het in de offerte genoemde adres.

 

Artikel V: Tekeningen, Berekeningen, Beschrijvingen, Modellen, Gereedschappen etc.; Intellectueel eigendom

 1. Gegevens verstrekt in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, gegevens over maat en gewicht etc. zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in een door partijen ondertekend contract of een door opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Door opdrachtnemer uitgebrachte offertes, alsmede door opdrachtnemer vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen etc. blijven zijn eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De intellectuele eigendom van de daarin opgenomen of op productie- en constructiemethoden gebaseerde informatie, producten etc. blijft uitsluitend voorbehouden aan opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De koper draagt ​​er zorg voor dat verstrekte gegevens, behoudens uitvoering uit de overeenkomst, slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, getoond, aan derden kenbaar gemaakt of door derden gebruikt.

 

Artikel VI: Leveringsvoorwaarden

 1. De leveringstermijn begint te lopen op het laatste van de volgende tijdstippen:
  A. de dag waarop de overeenkomst wordt aangegaan;
  B. de dag waarop de opdrachtnemer de documenten, informatie, vergunningen etc. ontvangt die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht;
  C. de dag waarop de voor de aanvang van de werkzaamheden vereiste formaliteiten zijn vervuld;
  D. de dag waarop de opdrachtnemer het bedrag ontvangt dat bij vooruitbetaling betaald dient te worden voordat met de werkzaamheden op grond van de overeenkomst wordt begonnen.Indien een datum of week van levering is overeengekomen, bedraagt ​​de leveringstermijn de periode tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum of het einde van de week van levering.
 2. De leveringstermijn is gebaseerd op de werkomstandigheden op het moment van het aangaan van de overeenkomst en op tijdige levering van de materialen die nodig zijn voor het uitvoeren van de door opdrachtnemer bestelde werkzaamheden.
 3. Met betrekking tot de leveringstermijn wordt het product geacht te zijn afgeleverd wanneer het gereed is voor beproeving, indien beproeving bij opdrachtnemer is overeengekomen, en in andere gevallen wanneer het gereed is voor verzending, een en ander na de leveringstermijn. koper hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld en onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot het nakomen van eventuele installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde inzake verlenging van de leveringstermijn, wordt de leveringstermijn verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaat wanneer koper enige verplichting uit de overeenkomst niet is nagekomen of niet heeft meegewerkt zoals van hem kon worden gevergd met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Vertraging in de levering geeft de koper geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de vertraging langer duurt dan 16 weken of de opdrachtnemer aangeeft dat de vertraging langer zal duren dan 16 weken. In geval van een dergelijke vertraging of indicatie heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de aannemer en heeft hij, in voorkomend geval, recht op terugbetaling van het eventueel reeds betaalde deel van de koopprijs en op vergoeding van de door hem geleden schade. heeft geleden, welke schadevergoeding echter niet hoger zal zijn dan 15 procent van de overeengekomen prijs voor het te leveren product. Tenzij de koper gebruik maakt van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, geeft vertraging in de levering, om welke reden dan ook, de koper geen recht om zonder toestemming van de rechter werkzaamheden uit de overeenkomst te (doen) verrichten.

 

Artikel VII: Installatie

 1. Indien partijen zijn overeengekomen dat opdrachtnemer het te leveren product zal installeren, is koper jegens opdrachtnemer verantwoordelijk voor het juist en tijdig uitvoeren van alle installaties, voorzieningen en/of voorwaarden die nodig zijn voor de montage van het te installeren product en/of of voor het tijdig correct functioneren van het product in geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover deze prestatie door (in opdracht van) opdrachtnemer wordt verricht volgens door (in opdracht van) laatstgenoemde gemaakte of verstrekte gegevens en/of tekeningen.
 2. Onverminderd het bepaalde onder 1 zal de koper, indien partijen zijn overeengekomen dat de opdrachtnemer het te leveren product zal installeren, er in ieder geval voor eigen rekening en risico voor zorgen dat:A. de personeelsleden van opdrachtnemer kunnen hun werkzaamheden aanvangen en voortzetten tijdens normale werkuren vanaf het moment dat zij op de plaats van installatie aankomen en bovendien, indien opdrachtnemer dit nodig acht, buiten de normale werkuren, mits de koper hiervan tijdig op de hoogte is gesteld tijd;
  B. passende huisvesting en/of alle bepalingen uit de Rijksverordeningen, de overeenkomst en het gemeenschappelijk gebruik staan ​​ter beschikking van de medewerkers van de opdrachtnemer;
  C. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  D. de toegewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en installatie;
  E. de benodigde afsluitbare opslagruimten voor materialen, gereedschappen en andere goederen zijn aanwezig;
  F. de noodzakelijke en gebruikelijke werklieden, hulpgereedschappen, hulp- en industriële materialen (brandstoffen, oliën en vetten, schoonmaak- en andere kleine materialen, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz.) inbegrepen, en de gebruikelijke metingen en testinstrumenten van het bedrijf van koper tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van opdrachtnemer staan;
  G. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en zullen worden gehandhaafd, en dat alle maatregelen zijn genomen en zullen worden gehandhaafd om te voldoen aan de toepasselijke overheidsvoorschriften met betrekking tot de installatie;
  H. de gemailde producten staan ​​bij aanvang en tijdens de installatie op de juiste plaats.
 3. Schade en kosten ontstaan ​​doordat niet of niet tijdig aan de in dit artikel genoemde voorwaarden is voldaan, zijn voor rekening van de koper.
 4. Ten aanzien van de tijd voor montage en installatie is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel VIII: Inspectie- en acceptatietesten

 1. Koper zal het product uiterlijk binnen 14 dagen na levering zoals vermeld in artikel VI sub 3, of indien installatie is overeengekomen, uiterlijk binnen 14 dagen na installatie inspecteren. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten verstrijkt, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 2. Indien acceptatietesten zijn overeengekomen, zal koper na levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien installatie is overeengekomen, na installatie, opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de noodzakelijke voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en aanpassingen aan te brengen. die de opdrachtnemer nodig acht. De acceptatietesten zullen op verzoek van de opdrachtnemer onmiddellijk in aanwezigheid van de koper worden uitgevoerd. Indien de acceptatietesten zonder gespecificeerde en gegronde klachten zijn uitgevoerd en de koper deze verplichtingen niet nakomt, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
 3. De koper zal de nodige voorzieningen aanbrengen, waaronder die bedoeld in art. VII lid 2 f, alsmede representatieve monsters van te verwerken materialen in voldoende hoeveelheden, tijdig, kosteloos en op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer voor de acceptatietesten en voor eventuele daaraan gerelateerde testen, ter simulatie van de door partijen zoveel mogelijk voorziene gebruiksomstandigheden van het product. Indien de koper hieraan niet voldoet, is lid 2 laatste zin van toepassing.
 4. Bij kleine tekortkomingen, in het bijzonder die welke het verwachte gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, wordt het product ondanks deze tekortkomingen geacht te zijn geaccepteerd. Opdrachtnemer zal dergelijke tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen.
 5. Onverminderd de garantieverplichtingen van opdrachtnemer sluit de aanvaarding volgens de voorgaande leden iedere aanspraak van koper wegens tekortkomingen in de prestatie van opdrachtnemer uit.

Artikel IX: Overdracht van risico en eigendom

 1. Zodra het product is geleverd in de zin van Art. VI lid 3 draagt ​​de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van personen die deel uitmaken van de bedrijfsleiding van opdrachtnemer. Indien de koper na een ingebrekestelling in gebreke blijft met het afnemen van het product, heeft de opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan de koper in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het laatste lid en het bepaalde in artikel VI lid 3 gaat de eigendom van het product pas over op de koper nadat alle schulden van de koper aan de opdrachtnemer voor leveringen of werkzaamheden, inclusief rente en kosten, volledig zijn voldaan.
 3. In voorkomend geval heeft opdrachtnemer recht op ongehinderde toegang tot het product. De koper zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen om uitvoering te geven aan het eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in lid 2 door het product terug te nemen, eventueel inclusief demontage.

Artikel X: Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, vindt betaling van de overeengekomen prijs plaats in twee termijnen: 1/3 (een derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen; 2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering conform art. VI sub 3.
 2. Betaling van meerwerk vindt plaats zodra dit aan de koper in rekening is gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. Betaalt de koper niet binnen de overeengekomen termijn, dan wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en mag de opdrachtnemer, zonder enige ingebrekestelling, een rente in rekening brengen, te rekenen vanaf de vervaldatum, à rato van 3 punten boven de wettelijke rente. in Nederland van kracht, zoals bedoeld in artikel 6:119a en artikel 6:120 Burgerlijk Wetboek, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in verband met de vordering.

 

Artikel XI: Garantie

 1. Onverminderd de navolgende beperkingen garandeert opdrachtnemer de kwaliteit van het door hem geleverde product (zijnde geen dienst) alsmede de kwaliteit van de daarvoor gebruikte en/of geleverde materialen, voor zover het gebreken in het geleverde product betreft die bij keuring respectievelijk acceptatietesten niet waarneembaar zijn, waarvan koper bewijst dat deze binnen 6 maanden na levering op grond van artikel VI lid 3 zijn ontstaan ​​uitsluitend of hoofdzakelijk als direct gevolg van een gebrek in de door opdrachtnemer toegepaste constructie of door gebrekkig vakmanschap of gebruik van slechte materialen.
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op gebreken die niet bij keuring respectievelijk acceptatietesten kunnen worden ontdekt en die uitsluitend of hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door een gebrekkige installatie door opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer het product installeert, gaat de garantietermijn van 6 maanden lid 1 in op de dag dat de installatie door opdrachtnemer is voltooid, terwijl in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt na 12 maanden na levering. krachtens artikel VI sub 3 zijn verstreken.
 3. De onder de garantie sub 1 en 2 vallende gebreken zullen door opdrachtnemer worden opgeheven door reparatie of vervanging van het defecte onderdeel, al dan niet in het pand van opdrachtnemer, dan wel door het opsturen van een onderdeel ter vervanging, zulks steeds ter beoordeling van opdrachtnemer. Alle kosten die verder gaan dan de enkele verplichting zoals omschreven in de vorige zin, zoals, maar niet beperkt tot, kosten van transport, kosten van reis- en verblijfskosten en kosten van demontage en montage, komen voor rekening van de koper. Voor gerepareerde en vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden. Iedere garantie vervalt echter zodra 12 maanden zijn verstreken sinds de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 of, indien het bepaalde onder 2 van toepassing is, zodra 18 maanden na de levering zijn verstreken.
 4. Voor door opdrachtnemer uitgevoerde reparatie-, revisie-, onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten, buiten iedere garantieverplichting en tenzij anders overeengekomen, wordt uitsluitend garantie gegeven voor de goede kwaliteit van de uitvoering van de bestelde werkzaamheden, dit voor een periode van 6 maanden. Deze garantie houdt in dat de opdrachtnemer bij gebreken als enige verplicht is werkzaamheden opnieuw te verrichten, voor zover deze gebrekkig blijken te zijn. In dat geval is de tweede volzin van lid 3 van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden. Iedere garantie vervalt echter zodra twaalf maanden zijn verstreken sinds de oorspronkelijke werkzaamheden of diensten in kwestie.
 5. Er wordt geen garantie gegeven op inspecties, adviezen en soortgelijke diensten door opdrachtnemer.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die voortvloeien uit of geheel of gedeeltelijk worden veroorzaakt door:
  A. Het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften of ander dan voorzien normaal gebruik;
  B. Normale slijtage;
  C. Installatie of reparatie door de koper of door derden;
  D. De toepassing van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. Gebruikte materialen respectievelijk goederen gebruikt in overleg met koper;
  F. Materialen of goederen die de koper aan de opdrachtnemer ter bewerking heeft gegeven;
  G. Materialen, goederen, werkwijzen en constructies voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede door of vanwege de koper geleverde materialen en goederen;
  H. Onderdelen die opdrachtnemer van derden heeft ontvangen, voor zover de derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft gegeven of de door de derde verstrekte garantie is verlopen.
 7. Indien de koper een verplichting uit de overeenkomst met opdrachtnemer of een daarmee samenhangende overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, is opdrachtnemer voor geen van deze overeenkomsten tot enige garantie gehouden. Indien de koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer overgaat tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden aan het product, dan vervalt iedere aanspraak voortvloeiende uit de garantie.
 8. Reclames wegens gebreken dienen zo spoedig mogelijk na ontdekking van de gebreken, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn, schriftelijk te worden ingediend. Overschrijding van deze termijnen leidt tot verval van iedere aanspraak jegens opdrachtnemer terzake van deze gebreken. Juridische stappen dienen binnen 1 jaar na tijdige reclame te worden ondernomen, op straffe van verval.
 9. Indien opdrachtnemer ter nakoming van zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van opdrachtnemer.
 10. Een beweerdelijke tekortkoming van de opdrachtnemer in de nakoming van zijn garantieverplichtingen ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen die voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst. 

Artikel XII: Betrouwbaarheid

 1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de garantieverplichtingen zoals omschreven in artikel XI van deze voorwaarden. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn aan zijn verplichtingen uit artikel XI van deze voorwaarden heeft voldaan, kan de koper door middel van een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer. Indien de aannemer zijn verplichtingen niet binnen deze laatste termijn nakomt, mag de koper zelf de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uitvoeren of deze door een derde laten uitvoeren, op risico en kosten van de aannemer. Wanneer aldus succesvolle herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de koper of een derde partij, zal de vergoeding door de opdrachtnemer van de door de koper gemaakte redelijke kosten een volledige voldoening vormen van de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer voor het genoemde gebrek. Deze kosten zullen echter niet meer bedragen dan 15% van de overeengekomen koopprijs voor het geleverde product.
 2. Indien het gebrek niet met succes is verholpen, zoals bepaald onder 1, a) heeft de koper recht op een vermindering van de overeengekomen koopprijs van het geleverde product, evenredig aan de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze vermindering niet meer dan 15% bedraagt. procent van de overeengekomen koopprijs voor het geleverde product, of b) Indien het gebrek zo substantieel is dat de koper het voordeel van de overeenkomst aanzienlijk wordt ontnomen, kan de koper de overeenkomst beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de aannemer. De koper heeft alsdan recht op terugbetaling van de voor het geleverde product betaalde koopprijs en op vergoeding van de door hem geleden schade tot maximaal 15 procent van de overeengekomen koopprijs voor het geleverde product.
 3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van personen die deel uitmaken van de bedrijfsleiding van opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in artikel VI lid 5 en in dit artikel sub 1 en 2, vervalt alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade voortvloeiend uit vertraging in de levering en uit niet-levering, voor schade voortvloeiend uit aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolg- en indirecte schade en voor schade voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen of nalaten van (personeelsleden van) de opdrachtnemer, is uitgesloten.
 4. Zo is de opdrachtnemer ook niet aansprakelijk voor:
  – inbreuk op octrooien, licenties of andere rechten van derden;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de koper ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 5. Indien opdrachtnemer bij de montage hulp en assistentie van welke aard dan ook verleent, zonder dat hem de montage is opgedragen, komt dit voor risico van de koper.
 6. De koper is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk te vrijwaren voor alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel XIII: Overmacht

Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​iedere van de bedoeling van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al kon deze bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzien worden – die de uitvoering van de overeenkomst blijvend of tijdelijk kan verhinderen, en voor zover deze niet daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, staking, uitsluiting, verkeersonlusten, brand en andere ernstige verstoringen in het bedrijf van opdrachtnemer of zijn toeleveranciers.

 

Artikel XIV: Opschorting en beëindiging

 1. Indien de overeenkomst als gevolg van overmacht niet kan worden uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst voor maximaal 6 maanden op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander zonder dat een rechterlijke tussenkomst nodig is. en zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld voor schade. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer vrij en aan het einde van de opschorting moet hij kiezen voor uitvoering (indien mogelijk) of voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel bij opschorting als bij ontbinding lid 1 heeft de opdrachtnemer het recht onmiddellijke betaling te eisen van de door hem voor de uitvoering van de overeenkomst gekochte, gereserveerde, verwerkte en geproduceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere goederen, dit voor de waarde die er redelijkerwijs op behoort te betrekking hebben. In geval van ontbinding sub 1 is de koper, na betaling van het volgens de vorige volzin verschuldigde bedrag, verplicht de daarin begrepen zaken in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer het recht heeft deze zaken op te slaan op kosten van en voor risico van de koper, dan wel deze goederen voor rekening van de koper te verkopen of tot schroot te verwerken.
 3. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer niet kan of wil nakomen en in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtnemer koper heeft opdrachtnemer het recht voldoende zekerheden te verlangen voor alle contractuele verplichtingen van koper (al dan niet opeisbaar) en de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze zekerheden niet zijn gesteld. Bij gebreke van deze zekerheid binnen een door opdrachtnemer gestelde redelijke termijn heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Deze rechten heeft opdrachtnemer naast zijn overige rechten uit de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.
 4. Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst, heeft opdrachtnemer wederom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of om de overeenkomst te beëindigen
 5. In geval van opschorting sub 3 of 4 heeft opdrachtnemer het recht de voor de uitvoering van de overeenkomst gekochte, gereserveerde, bewerkte en geproduceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere goederen voor rekening en risico van koper op te slaan. Bij ontbinding lid 3 of 4 is de vorige zin van overeenkomstige toepassing, maar de opdrachtnemer kan er dan naast opslag ook voor kiezen de goederen voor rekening van de koper te verkopen of tot schroot te verwerken. In geval van opschorting of beëindiging op grond van lid 3 of 4 heeft opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij niet zelf tot enige schadevergoeding aansprakelijk.

Artikel XV: Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Mocht de wet niet voorzien in een bevoegde Nederlandse rechter of rechter, dan is de rechtbank in de regio (“arrondissement”) van opdrachtnemer bevoegd voor het betreffende geschil.

 

Artikel XVI: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het Verdrag inzake de internationale verkoop van goederen (Verdrag van Wenen) is uitgesloten.